Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Danh sách các thành viên trong họ

Phạm Văn Nông (Con thứ 5 trong gia đình)
Phạm Văn Nông

Ngày sinh: 1969

Nơi sinh: Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Ông Phạm Văn Nông là con thứ 5 của ông Phạm Văn Xương.Bà Nông: Vũ Thị Hợp: 1969 , quê Đông Xuân


Phạm Thị Hồng (Con thứ 2 trong gia đình)
Phạm Thị Hồng

Ngày sinh: 1958

Nơi sinh: Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Bà Phạm Thị Hồng là con gái thứ 2 của ông Phạm Văn Vinh. Chồng : Đỗ Văn Vượng 1954 quê Quỳnh Phụ


Phạm Thị Hà (Con thứ 7 trong gia đình)
Phạm Thị Hà

Ngày sinh: 1958

Nơi sinh: : Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Bà Phạm Thị Hà là con gái thứ 7 của ông Phạm Văn Cù.Bà từng là sĩ quan quân đội.


Phạm Thị Nhung (Con thứ 1 trong gia đình)
Phạm Thị Nhung

Ngày sinh: 1942

Nơi sinh: : Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Bà Phạm Thị Nhung là con gái thứ 1 của ông Phạm Văn Quỳnh.


Phạm Văn Tòng (Con thứ 1 trong gia đình)
Phạm Văn Tòng

Ngày sinh: 1826

Nơi sinh: .............................................................

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 2

Tóm tắt thông tin: Ông Phạm Văn Tòng là con thứ 2 của Ông Phạm Như Thêm


Nguyễn Văn Công (Con thứ 3 trong gia đình)
Nguyễn Văn Công

Ngày sinh: 08-12-1920

Nơi sinh: Hải Phòng

Nơi ở hiện tại: Lê Chân Hải Phòng

Thuộc đời: 3

Tóm tắt thông tin: .............................................................


Phạm Văn Tý (Con thứ 1 trong gia đình)
Phạm Văn Tý

Ngày sinh: 02-04-1943

Nơi sinh: Hải Phòng

Nơi ở hiện tại: Hải Phòng

Thuộc đời: 3

Tóm tắt thông tin: .............................................................


Bà Châu (Con thứ 1 trong gia đình)
Bà Châu

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: .............................................................

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 3

Tóm tắt thông tin: .............................................................


Ông Lý Nhân (Con thứ 1 trong gia đình)
Ông Lý Nhân

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: .............................................................

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 3

Tóm tắt thông tin: .............................................................


Ông Lý Thích (Con thứ 1 trong gia đình)
Ông Lý Thích

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: .............................................................

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 3

Tóm tắt thông tin: .............................................................


Ông Đặng Thông (Con thứ 1 trong gia đình)
Ông Đặng Thông

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: .............................................................

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 3

Tóm tắt thông tin: .............................................................


Ông Ba Khiển (Con thứ 1 trong gia đình)
Ông Ba Khiển

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: .............................................................

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 3

Tóm tắt thông tin: .............................................................


Ông Hai Huynh (Con thứ 1 trong gia đình)
Ông Hai Huynh

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: .............................................................

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 3

Tóm tắt thông tin: .............................................................


Ông Phó Liễu (Con thứ 1 trong gia đình)
Ông Phó Liễu

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: .............................................................

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 3

Tóm tắt thông tin: .............................................................


Phạm Thị Nhớn (Con thứ 1 trong gia đình)
Phạm Thị Nhớn

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 4

Tóm tắt thông tin: Bà Phạm Thị Nhớn là con ông Phạm Văn Cổn