Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Danh sách các thành viên trong họ

Phạm Thị Thu (Con thứ 5 trong gia đình)
Phạm Thị Thu

Ngày sinh: 1961

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Bà Phạm Thị Thu là con gái thứ 5 của ông Phạm Văn Thư.


Phạm Văn Thái (Con thứ 3 trong gia đình)
Phạm Văn Thái

Ngày sinh: 1952

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Ông Phạm Văn Thái là con trai thứ 3 của ông Phạm Văn Thư.


Phạm Thị Bé (Con thứ 2 trong gia đình)
Phạm Thị Bé

Ngày sinh: 1948

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Bà Phạm Thị Bé là con gái thứ 2 của ông Phạm Văn Thư.


Phạm Văn Bồng (Con thứ 1 trong gia đình)
Phạm Văn Bồng

Ngày sinh: 1947

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Ông Phạm Văn Bồng là con trai thứ 1 của ông Phạm Văn Thư.