Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Danh sách các thành viên trong họ

Phạm Văn Đinh (Con thứ 5 trong gia đình)
Phạm Văn Đinh

Ngày sinh: 1966

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Ông Phạm Văn Đinh là con trai thứ 5 cuả ông Phạm Văn Được.


Phạm Thị The (Con thứ 4 trong gia đình)
Phạm Thị The

Ngày sinh: 1964

Nơi sinh: Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Bà Phạm Thị The là con gái thứ 4 của ông Phạm Văn Vinh. Chồng : Vũ Văn Thảo 1962 Đông Xuân


Phạm Thị Phương (Con thứ 5 trong gia đình)
Phạm Thị Phương

Ngày sinh: 1964

Nơi sinh: Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Bà Phạm Thị Phương là con gái thứ 5 của ông Phạm Văn Phùng.Chồng : Lã Thế Công 1957 quê Nam Định


Phạm Thị Quế (Con thứ 5 trong gia đình)
Phạm Thị Quế

Ngày sinh: 1964

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Bà Phạm Thị Quế là con gái thứ 5 của ông Phạm Văn Phùng.


Phạm Thị Phương (Con thứ 4 trong gia đình)
Phạm Thị Phương

Ngày sinh: 1964

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Bà Phạm Thị Phương là con gái thứ 4 của ông Phạm Văn Được.


Phạm Văn Huy (Con thứ 3 trong gia đình)
Phạm Văn Huy

Ngày sinh: 1963

Nơi sinh: Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Ông Phạm Văn Huy là con thứ 3 của ông Phạm Văn Xương. Bà Huy: Phạm Thị Toan 1966 quê Trọng quan


Phạm Đình Quỳ (Con thứ 10 trong gia đình)
Phạm Đình Quỳ

Ngày sinh: 1963

Nơi sinh: .............................................................

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Ông Phạm Đình Quỳ là con trai thứ 10 của ông Phạm Đình NGôn


Phạm Văn Sinh (Con thứ 4 trong gia đình)
Phạm Văn Sinh

Ngày sinh: 1962

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Ông Phạm Văn Sinh là con trai thứ 4 của ông Phạm Văn Phùng.


Phạm Thị Lan (Con thứ 3 trong gia đình)
Phạm Thị Lan

Ngày sinh: 1962

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Bà Phạm Thị Lan là con gái thứ 3 của ông Phạm Văn Được.


Phạm Thị Sen (Con thứ 2 trong gia đình)
Phạm Thị Sen

Ngày sinh: 1961

Nơi sinh: Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Bà Phạm Thị Sen là con thứ 2 của ông Phạm Văn Xương. Chồng: Phạm Văn Bòng 1955


Phạm Đình Sính (Con thứ 3 trong gia đình)
Phạm Đình Sính

Ngày sinh: 1961

Nơi sinh: Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Ông Phạm Đình Sính là con trai thứ 3 của ông Phạm Văn Vinh. Bà Sính: Nguyễn Thị Anh 1966 quê Hưng Hà


Phạm Thị Lan (Con thứ 4 trong gia đình)
Phạm Thị Lan

Ngày sinh: 1960

Nơi sinh: Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Bà Phạm Thị Lan là con gái thứ 4 của ông Phạm Văn Phùng.Chồng: Nguyễn Đức Viện 1960 quê kiến xương


Phạm Văn Thái (Con thứ 2 trong gia đình)
Phạm Văn Thái

Ngày sinh: 1960

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Ông Phạm Văn Thái là con trai thứ 2 của ông Phạm Văn Được.


Phạm Thị Lần (Con thứ 3 trong gia đình)
Phạm Thị Lần

Ngày sinh: 1960

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Bà Phạm Thị Lần là con gái thứ 3 của ông Phạm Văn Kỳ.


Phạm Văn Ngân (Con thứ 5 trong gia đình)
Phạm Văn Ngân

Ngày sinh: 1959

Nơi sinh: .............................................................

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Ông Phạm Văn Ngân là con trai thứ 5 của ông Phạm Văn Thư Bà Ngân: Bùi Thị Liền 1962 Bến Hòa Động