Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Danh sách các thành viên trong họ

Phạm Văn Riễm (Con thứ 5 trong gia đình)
Phạm Văn Riễm

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: .............................................................

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 4

Tóm tắt thông tin: Ông Phạm Văn Riễm là con thứ 5 của ông Phạm Đình Thụ


Phạm Văn Cư (Con thứ 4 trong gia đình)
Phạm Văn Cư

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 4

Tóm tắt thông tin: Ông Phạm Văn Cư là con thứ 4 của ông Phạm Đình Thụ


Phạm Văn Thị (Con thứ 1 trong gia đình)
Phạm Văn Thị

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Nơi ở hiện tại: Đã mất

Thuộc đời: 4

Tóm tắt thông tin: Ông Phạm Văn Thị hay còn gọi là ông Trưởng Thị, là con trai lớn của ông Phạm Đình Thụ.


Phạm Văn Thường (Con thứ 6 trong gia đình)
Phạm Văn Thường

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Nơi ở hiện tại: Đã mất

Thuộc đời: 3

Tóm tắt thông tin: Ông Phạm Văn Thường là con thứ 6 của ông Phạm Như Thiêm.


Phạm Đình Thụ (Con thứ 1 trong gia đình)
Phạm Đình Thụ

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 3

Tóm tắt thông tin: Ông Phạm Đình Thụ là con thứ nhất của ông Phạm Như Thiêm


Phạm Thị Uyển (Con thứ 7 trong gia đình)
Phạm Thị Uyển

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 2

Tóm tắt thông tin: Bà Phạm Thị Uyển là con thứ 7 của ông Phạm Như Thêm


Chú Khâm (Con thứ 6 trong gia đình)
Chú Khâm

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 2

Tóm tắt thông tin: Chú Khâm là con thứ 6 của ông Phạm Như Thêm.


Bà Quản Vường (Con thứ 5 trong gia đình)
Bà Quản Vường

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 2

Tóm tắt thông tin: Bà Quản Vường là con thứ năm của ông Phạm Như Thêm.


Bà Chánh Tuyên (Con thứ 3 trong gia đình)
Bà Chánh Tuyên

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 2

Tóm tắt thông tin: Bà Chánh Tuyên là con thứ 3 của ông Phạm Như Thêm.


Cụ Giáo (Con thứ 1 trong gia đình)
Cụ Giáo

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 2

Tóm tắt thông tin: Cụ Giáo là con thứ nhất của ông Phạm Như Thêm.


Phạm Như Thêm (Con thứ 2 trong gia đình)
Phạm Như Thêm

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 1

Tóm tắt thông tin: Ông Phạm Như Thêm là thế hệ thứ 2, là con trai duy nhất của bà Trần Thị Cần, ông Phạm Như Thêm sinh được 7 người con.