Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Danh sách các thành viên trong họ

Phạm Xuân Hậu (Con thứ 5 trong gia đình)
Phạm Xuân Hậu

Ngày sinh: 1955

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 5

Tóm tắt thông tin: Ông Phạm Xuân Hậu là con trai thứ 5 của ông Phạm Xuân Thâm và bà Hai Phạm Thị Trừng.


Phạm Văn Thủy (Con thứ 3 trong gia đình)
Phạm Văn Thủy

Ngày sinh: 1954

Nơi sinh: .............................................................

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Ông Phạm Văn Thủy là con trai trai thứ 3 của ông Phạm văn Thư Bà Thủy; Nguyễn Thị Hằng 1955 quê Vũ Thư


Phạm Thị Chiện (Con thứ 2 trong gia đình)
Phạm Thị Chiện

Ngày sinh: 1954

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Bà Phạm Thị Chiện là con gái thứ 2 của ông Phạm Văn Phùng.


Phạm Văn Hạ (Con thứ 6 trong gia đình)
Phạm Văn Hạ

Ngày sinh: 1954

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Ông Phạm Văn Hạ là con trai thứ 6 của ông Phạm Văn Toán.Ông là cán bộ ngành văn hóa.


Phạm Thị Nhật (Con thứ 5 trong gia đình)
Phạm Thị Nhật

Ngày sinh: 1954

Nơi sinh: : Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Bà Phạm Thị Nhật là con gái thứ 5 của ông Phạm Văn Toán.


Phạm Thị Dung (Con thứ 7 trong gia đình)
Phạm Thị Dung

Ngày sinh: 1953

Nơi sinh: .............................................................

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Bà Phạm Thị Dung là con gái thư 7 của ông Phạm Đình Ngôn


Phạm Thị Nguyệt (Con thứ 4 trong gia đình)
Phạm Thị Nguyệt

Ngày sinh: 1953

Nơi sinh: : Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Bà Phạm Thị Nguyệt là con gái thứ 4 của ông Phạm Văn Toán.


Phạm Thị Bình (Con thứ 1 trong gia đình)
Phạm Thị Bình

Ngày sinh: 1952

Nơi sinh: Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Bà Phạm Thị Bình là con gái thứ 1 của ông Phạm Văn Phùng


Phạm Thị Nê (Con thứ 2 trong gia đình)
Phạm Thị Nê

Ngày sinh: 1952

Nơi sinh: .............................................................

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Bà Phạm Thị Nê là con gái thứ 2 của ông Phạm Văn Đông.Chồng Lê Xuân Minh 1950 quê Kiến Xương


Phạm Thị Cam (Con thứ 3 trong gia đình)
Phạm Thị Cam

Ngày sinh: 1952

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 5

Tóm tắt thông tin: Bà Phạm Thị Cam là con gái thứ 3 của ông Phạm Văn Điển. Bà từng là giáo viên dạy học cấp 2.


Phạm Thị Mùi (Con thứ 3 trong gia đình)
Phạm Thị Mùi

Ngày sinh: 1952

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 5

Tóm tắt thông tin: Bà Phạm Thị Mùi là con gái thứ 3 của ông Phạm Văn Huyên.


Phạm Đình Quyên (Con thứ 6 trong gia đình)
Phạm Đình Quyên

Ngày sinh: 1951

Nơi sinh: .............................................................

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Ông Phạm Đình Quyên là con trai thứ 6 của ông Phạm Đình Ngôn.


Phạm Văn Hữu (Con thứ 5 trong gia đình)
Phạm Văn Hữu

Ngày sinh: 1951

Nơi sinh: : Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 3

Tóm tắt thông tin: Ông Phạm Văn Hữu là con trai thứ 5 của ông Phạm Phạm Văn Văn Gia.


Phạm Văn Tản (Con thứ 1 trong gia đình)
Phạm Văn Tản

Ngày sinh: 1950

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Ông Phạm Văn Tản là con trai thứ 1 của ông Phạm Văn Phùng.


Phạm Đình Hiên (Con thứ 5 trong gia đình)
Phạm Đình Hiên

Ngày sinh: 1949

Nơi sinh: .............................................................

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Ông Phạm Đình Hiên là con trai thứ 5 của ông Phạm Đình Ngôn.