Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Danh sách các thành viên trong họ

Phạm Thị Loan (Con thứ 6 trong gia đình)
Phạm Thị Loan

Ngày sinh: 1949

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Bà Phạm Thị Loan là con gái thứ 6 của ông Phạm Văn Phẩm.


Phạm Thị Sơn (Con thứ 4 trong gia đình)
Phạm Thị Sơn

Ngày sinh: 1949

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Bà Phạm Thị Sơn là con gái thứ 4 của ông Phạm Văn Cù.


Phạm Văn Phượng (Con thứ 2 trong gia đình)
Phạm Văn Phượng

Ngày sinh: 1949

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Nơi ở hiện tại: Đã mất

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Ông Phạm Văn Phượng là con trai thứ 2 của ông Phạm Văn Kỳ.


Phạm Thị Na (Con thứ 1 trong gia đình)
Phạm Thị Na

Ngày sinh: 1948

Nơi sinh: .............................................................

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Bà Phạm Thị Na là con gái thứ 1 của ông Phạm Văn Đông. Chồng : Lê Ngọc Mầm 1946 quê Thái Thụy


Phạm Văn Sự (Con thứ 5 trong gia đình)
Phạm Văn Sự

Ngày sinh: 1948

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Ông Phạm Văn Sự là con trai thứ 5 của ông Phạm Văn Phẩm


Phạm Văn Lệ (Con thứ 3 trong gia đình)
Phạm Văn Lệ

Ngày sinh: 1948

Nơi sinh: : Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Nơi ở hiện tại: Đã mất

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Ông Phạm Văn Lệ là con trai thứ 3 của ông Phạm Văn Toán.


Phạm Văn Đước (Con thứ 4 trong gia đình)
Phạm Văn Đước

Ngày sinh: 1948

Nơi sinh: : Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 3

Tóm tắt thông tin: Ông Phạm Văn Đước là con trai thứ 4 của ông Phạm Văn Gia.Ông từng là cán bộ ngành hóa chất.


Phạm Thị Ngân (Con thứ 1 trong gia đình)
Phạm Thị Ngân

Ngày sinh: 1948

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Bà Phạm Thị Ngân là con gái thứ 1 của ông Phạm Văn Kỳ.


Phạm Thị Hiên (Con thứ 4 trong gia đình)
Phạm Thị Hiên

Ngày sinh: 1948

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 5

Tóm tắt thông tin: Bà Phạm Thị Hiên là con gái thứ 4 của ông Phạm Xuân Thâm và bà Hai Phạm Thị Trừng.


Phạm Thị Hạnh (Con thứ 4 trong gia đình)
Phạm Thị Hạnh

Ngày sinh: 1947

Nơi sinh: .............................................................

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Bà Phạm Thị Hạnh là con gái thứ 4 của ông Phạm Đình Ngôn


Phạm Thị Quy (Con thứ 3 trong gia đình)
Phạm Thị Quy

Ngày sinh: 1947

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Bà Phạm Thị Quy là con gái thứ 3 của ông Phạm văn Cù.


Phạm Thị Hợi (Con thứ 7 trong gia đình)
Phạm Thị Hợi

Ngày sinh: 1946

Nơi sinh: Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 5

Tóm tắt thông tin: Bà Phạm Thị Hợi là con thứ 7 của ông Phạm Xuân Ru


Phạm Thị Quý (Con thứ 2 trong gia đình)
Phạm Thị Quý

Ngày sinh: 1946

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 5

Tóm tắt thông tin: Bà Phạm Thị Quý là con gái thứ 2 của ông Phạm Văn Điển. bà từng là giáo viên dạy học cấp 1.


Phạm Thị Huệ (Con thứ 3 trong gia đình)
Phạm Thị Huệ

Ngày sinh: 1946

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 5

Tóm tắt thông tin: Bà Phạm Thị Huệ là con thứ 3 của ông Phạm Xuân Thâm và bà Hai Phạm Thị Trừng.


Phạm Thị Khánh (Con thứ 2 trong gia đình)
Phạm Thị Khánh

Ngày sinh: 1945

Nơi sinh: .............................................................

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Bà Phạm Thị Khánh là con gái thứ 2 của ông Phạm Văn Thư Chồng Nguyễn Duy Minh 1950, quê Đông Xá