Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Danh sách các thành viên trong họ

Phạm Đình Đoàn (Con thứ 6 trong gia đình)
Phạm Đình Đoàn

Ngày sinh: 20-06-1941

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 5

Tóm tắt thông tin: Ông Phạm Đình Đoàn là con trai thứ 6 của ông Phạm Văn Lộc.


Phạm Hoàng Đức (Con thứ 2 trong gia đình)
Phạm Hoàng Đức

Ngày sinh: 1984

Nơi sinh: Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Ông Phạm Hoàng Đức là con thứ 2 của ông Phạm Đình Đoàn


Phạm Thị Oanh (Con thứ 6 trong gia đình)
Phạm Thị Oanh

Ngày sinh: 1976

Nơi sinh: Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Bà Phạm Thị Oanh là con thứ 6 của ông Phạm Văn Xương.Chồng: Đặng Văn Hà 1971, quê Đông Xuân


Phạm Hương Giang (Con thứ 1 trong gia đình)
Phạm Hương Giang

Ngày sinh: 1972

Nơi sinh: Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Bà Phạm Hương Giang là con gái thứ 1 của ông Phạm Đình Đoàn


Phạm Xuân Sử (Con thứ 7 trong gia đình)
Phạm Xuân Sử

Ngày sinh: 1972

Nơi sinh: Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Ông Phạm Xuân Sử là con thứ 7 của ông Phạm Văn Vinh. Bà Sử;Vũ Thị Hòa 1974. Đông Xuân. Cao đẳng sư phạm


Phạm Thị Mai (Con thứ 8 trong gia đình)
Phạm Thị Mai

Ngày sinh: 1972

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Bà Phạm Thị Mai là con gái thứ 7 của ông Phạm Văn Được.


Phạm Thị Sáu (Con thứ 6 trong gia đình)
Phạm Thị Sáu

Ngày sinh: 1970

Nơi sinh: Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Bà Phạm Thị Sáu là con gái thứ 6 của ông Phạm Văn Vinh . Chồng: Trần Văn Hiển 1963


Phạm Thị Bảy (Con thứ 7 trong gia đình)
Phạm Thị Bảy

Ngày sinh: 1970

Nơi sinh: Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Bà Phạm Thị Bảy là con gái thứ 7 của ông Phạm Văn Phùng.Chồng: Vũ Thế Dương 1968 Thôn Hưng Đạo


Phạm Thị Cúc (Con thứ 7 trong gia đình)
Phạm Thị Cúc

Ngày sinh: 1970

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Bà Phạm Thị Cúc là con gái thứ 7 của ông Phạm Văn Được.


Phạm Thị Thảo (Con thứ 6 trong gia đình)
Phạm Thị Thảo

Ngày sinh: 1968

Nơi sinh: Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Bà Phạm Thị Thảo là con gái thứ 6 cuả ông Phạm Văn Phùng.Chồng: Lê Văn Bao 1964 quê Vũ Thư


Phạm Thị Ngọc (Con thứ 6 trong gia đình)
Phạm Thị Ngọc

Ngày sinh: 1968

Nơi sinh: .............................................................

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Bà Phạm Thị Ngọc là con gái thứ 6 của ông Phạm Văn Thu Chồng Nguyễn Văn Nam 1965 , quê Thái Nguyên


Phạm Văn Đạt (Con thứ 6 trong gia đình)
Phạm Văn Đạt

Ngày sinh: 1968

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Ông Phạm Văn Đạt là con trai thứ 6 của ông Phạm Văn Được.


Phạm Thị Lụa (Con thứ 5 trong gia đình)
Phạm Thị Lụa

Ngày sinh: 1967

Nơi sinh: Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Bà Phạm Thị Lụa là con gái thứ 5 của ông Phạm Văn Vinh . Chồng : Phạm Văn Thanh 1966 Quê Vũ Thư


Phạm Văn Phụ (Con thứ 4 trong gia đình)
Phạm Văn Phụ

Ngày sinh: 1966

Nơi sinh: Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Ông Phạm Văn Phụ là con thứ 4 của ông Phạm Văn Xương. Bà Phụ: Phạm Thị Thúy 1966 Xã Đông Mỹ


Phạm Văn Hường (Con thứ 5 trong gia đình)
Phạm Văn Hường

Ngày sinh: 1966

Nơi sinh: .............................................................

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Ông Phạm Văn Hường là con trai thứ 5 của ông Phạm Văn Đông.Bà Hường : Nguyễn Thị Nga 1969 Cao đẳng mỹ thuật , quê hải phòng