Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Danh sách các thành viên trong họ

Phạm Văn Mai (Con thứ 2 trong gia đình)
Phạm Văn Mai

Ngày sinh: 1932

Nơi sinh: : Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Nơi ở hiện tại: Đã mất

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Ông Phạm Văn Mai là con trai thứ 2 của ông Phạm Văn Ngữ.


Phạm Văn Lai (Con thứ 3 trong gia đình)
Phạm Văn Lai

Ngày sinh: 1943

Nơi sinh: : Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Ông Phạm Văn Lai là con trai thứ 3 của ông Phạm Văn Ngữ.